20 let UVU - Byli s námi...

Vzpomínka na zemřelé členy UVU (katalog výstavy ke stažení)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Březina Karel • Fládr Ladislav • Franče Miloš • Frauknecht Karel • Gryc Jan • Havlic Jan • Havlic Vladimír • Hes Milan • Hostaša Ivan • Janke Svatopluk • Jílek Zdeněk • Jurík Stanislav • Kantor Jaroslav • Kovařík Jiří • Levora Vladimír • Losenický Bronislav • Metelka Stanislav • Patera Jiří • Pavlas František • Skolka Jan • Sopr Alois • Šteffel Josef • Tázler Miroslav • Topinka Lumír • Vojatzoglu Savvas • Votlučka Jaroslav • Zikmund Miroslav • Živný Zdeněk

Dvacetiletí, které v roce 2010 uplyne od založení Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, přineslo řadu zajímavostí, úspěchů i otázek o úloze umění a umělců v 21. století. Z odpovědí na ně vyplynulo, že i v současnosti, kdy nové technologie zahlcují naši lidskou každodennost přečetnými písemnými i obrazovými informacemi, zůstává stále umělecká tvorba v životě ničím nenahraditelná, stále obohacující o citový rozměr a setkávání s tvořivým lidským duchem, s pamětí minulosti a myšlenkami současnosti, s překonáváním rozměru času v dílech nejvýznamnějších autorů, kteří přinášejí umělecké výpovědi lidské touhy po lásce, jejich víře v řád a v naději, že dobro není jen slovem a že umělecká tvorba je nezbytná pro zdárný vývoj lidstva.

Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti sdružuje v současnosti 82 výtvarníků z celého Plzeňska, malířů, sochařů, grafiků, tvůrců z oblasti užitého umění a designu. Činnost profesní organizace řídí sedmičlenná rada, jejíž členové jsou voleni tajnou volbou celou členskou základnou. V současnosti ji tvoří Milan Ďuriš, Květa Monhartová, Naděžda Potůčková, Jana Potužáková, Karel Syka, Jana Vacková, Helena Vendová. Dalším výkonným orgánem jsou pracovní komise. Výstavní komisi řídí Petr Kutek, v revizní komisi pracují Milena Kutková, JUDr. Helena Ottová a Lydie Šloufová. Administrativu zabezpečuje tajemnice Věra Knetlová, jediný placený pracovník UVU. Zcela nezávisle rozvíjí svoji činnost tvůrčí skupina P 89, v jejímž čele stojí Květa Monhartová.

UVU plzeňské oblasti prezentuje tvorbu svých členů a jejich hostů především na výstavách v Plzni, západočeském regionu, doma i v zahraničí. Nejdůležitějším místem prezentace je Galerie J. Trnky na náměstí Republiky v Plzni, výstavní prostor vzniklý téměř před 20 lety právě z iniciativy členů Unie. Zde jsou pravidelně připravovány přehlídky tvorby členů, jubilantů i přizvaných autorů. Své místo zde mají také výstavy oborové, např. keramická tvorba, kresba, sklo, plakát či ilustrace. Výrazné zastoupení měl ve výstavním profilu rovněž design, a to zejména zásluhou známého Design Centra. Jsou rovněž připravovány výstavy, které řeší zajímavý, důležitý či aktuální umělecký problém. Sem patří třeba výtvarné expozice věnované K. Klostermannovi a Šumavě nebo tvorbě příslušníků Sdružení západočeských výtvarných umělců, které formovalo výtvarný život v regionu v letech 1925–1950. Unie připravuje i výstavy zahraničních umělců, ať jsou to třeba prezentace v rámci mezinárodního Bienále kresby Plzeň, k jehož zakladatelům UVU PO náleží. K zajímavým výstavním počinům patří např. současné čínské umění, tvorba umělců z Bavorska, Německa, Slovenska, Polska, Francie atp. Členské výstavy byly většinou realizovány ve spolupráci se Západočeskou galerií ve výstavní síni Masné krámy, tu poslední v roce 2009 připravila UVU a Západočeské muzeum v obou křídlech muzejní budovy za účasti umělců sdružených v obdobném uměleckém seskupení v bavorském Weidenu. Tato spolupráce je již tradiční, v roce 2010 je připravována přehlídka skla a komorní plastiky v mimořádně působivém prostředí kláštera ve Waldsassenu.

Informativní výčet výstav a aktivit by ještě mohl dlouho pokračovat, to ale není nejdůležitější. Podstatná je však vůle umělců k vlastní umělecké práci a její prezentaci, společné umělecké chtění, které je životní potřebou každého z nich. Spojují se tvůrci napříč generacemi, aniž by docházelo k prudkým názorovým střetům, i když diskuse nad problematikou tvorby bývají i vášnivé. Při formování činnosti není zapomínáno na autory, kteří ve výtvarné kultuře regionu působili a tvořili. Jsou připravovány jubilejní výstavy, besedy, publikace. Výstava, která je předkládána v období 17. únor – 13. březen 2010, připomene členy, kteří v uplynulém dvacetiletí zemřeli. Odešlo 28 umělců, jejichž jména byla úzce spojována s celým výtvarným a kulturním životem regionu, příslušníci zakladatelské generace a velkého uměleckého vlivu, či autoři, kteří zemřeli předčasně. Odešel i PhDr. Miroslav Šmíd, teoretik a publicista, který byl čestným členem UVU plzeňské oblasti.

Vzpomeňme při návštěvě výstavní síně na umělce s úctou, neboť všichni se snažili obohatit svými díly náš život. A hovoří stále s námi navzdory lidsky pomíjivému času. Dobré umělecké dílo časové bariéry vždy překonává.

Plzeň, která usiluje o titul evropského města kultury, má tak výstavou další kamínek do mozaiky předkládaných aktivit. Úcta k odkazu minulosti je důležitým prvkem v evropských kulturních záměrech.

PhDr. Jana Potužáková